Południowy Koncern Węglowy SA / Wydział Organizacyjno-Prawny / AKTY PRAWNE /

KODEKS GRUPY TAURON


OPINIOWANIE PROJEKTÓW AKTÓW NORMATYWNYCH


DZIAŁ BHP I SZKOLENIA


KARTY CHARAKTERYSTYKI POŁUDNIOWEGO KONCERNU WĘGLOWEGO S.A.


INFORMACJE DZIAŁÓW SPRAW SOCJALNYCH (ZG SOBIESKI / ZG JANINA)


REGULAMIN PRACY ANEKS NR 5

TEKST JEDNOLITY - 20.05.2014 R.

ZP 93/2014 REGULAMIN PRACY TAURON WYDOBYCIE S.A.ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY


REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POROZUMIENIE
ANEKS NR 1 DO RZFŚS
ANEKS NR 2 DO RZFŚS
ANEKS NR 3 DO RZFŚS
ANEKS NR 4 DO RZFŚS
ANEKS NR 5 DO RZFŚS
ANEKS NR 6 DO RZFŚS

REGULAMIN ZFŚS TEKST JEDNOLITY
STAN NA DZIEŃ 14.04.2011 R.


ANEKS NR 7 DO RZFŚS
ANEKS NR 8 DO RZFŚS
ANEKS NR 9 DO RZFŚS

REGULAMIN ZFŚS TEKST JEDNOLITY
STAN NA DZIEŃ 28.06.2012 R.


REGULAMIN ZFŚS TEKST JEDNOLITY
STAN NA DZIEŃ 07.03.2013 R.


REGULAMIN ZFŚS TEKST JEDNOLITY
STAN NA DZIEŃ 25.04.2014 R.


REGULAMIN ZFŚS TEKST JEDNOLITY
STAN NA DZIEŃ 20.04.2015 R.


REGULAMIN ZFŚS TEKST JEDNOLITY
STAN NA DZIEŃ 27.08.2015 R.


REGULAMIN ZFŚS TEKST JEDNOLITY
STAN NA DZIEŃ 16.12.2015 R.


REGULAMIN ZFŚS TEKST JEDNOLITY
STAN NA DZIEŃ 07.04.2016 R.POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI POŁUDNIOWEGO KONCERNU WĘGLOWEGO S.A.


WYKAZ STAŁYCH PEŁNOMOCNICTW I UPOWAŻNIEŃ UDZIELONYCH W POŁUDNIOWYM KONCERNIE WĘGLOWYM S.A.


Strategia Rozwoju Obszaru Wydobycia w Grupie TAURON na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2020 (wyciąg)


Serwis "Akty Prawne" Południowego Koncernu Węglowego S.A. zawiera informacje dotyczące działalności Spółki i przeznaczony jest wyłącznie do użytku służbowego.ZARZĄDZENIA TAURON WYDOBYCIE S.A.

czytaj więcej>>>


POLECENIA SŁUŻBOWE TAURON WYDOBYCIE S.A.

czytaj więcej>>>


WYKAZ NORM - ZG SOBIESKI i ZG JANINA

czytaj więcej>>>


K O M U N I K A T

Informujemy, iż z dniem 31 grudnia 2013 r. wewnętrzny serwis "Akty Prawne" Południowego Koncernu Węglowego S.A.
przestanie być aktualizowany początkowo w zakresie obszarów wymienionych w Zarządzeniu nr 67/2013
Prezesa Zarządu - Dyrektora Naczelnego Południowego Koncernu Węglowego S.A. w sprawie
"wyznaczenia Koordynatora ds. Tauronetu w Spółce oraz wyznaczenia Właścicieli informacji, Redaktorów
i Administratorów merytorycznych dla poszczególnych Obszarów" z dnia 12.11.2013 r.
Jednocześnie od dnia 1 stycznia 2014 r. aktualne informacje będą zamieszczane wyłącznie w nowym portalu
intranetowy Grupy TAURON pod nazwą "Tauronet" (https://tauronet.tauron-pe.pl)
zgodnie z e-mailem: "START Tauronetu w Południowym Koncernie Węglowym" z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz z zasadami
stanowiącymi załącznik do Zarządzenia nr 5/2013 Prezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 22 października 2013 r. do stosowania w Grupie TAURON w sprawie wprowadzenia
do stosowania "Zasad funkcjonowania Tauronetu w Grupie TAURON".


Informujemy, iż zmianie uległ adres do korespondencji TAURON Polska Energia S.A.
ul. ks. Piotra Ściegiennego 3
40-114 Katowice

czytaj więcej>>>


PISMA OKÓLNE PKW S.A.

czytaj więcej>>>


ZARZĄDZENIA DO STOSOWANIA W GRUPIE TAURON

czytaj więcej>>>


POLECENIA DO STOSOWANIA W GRUPIE TAURON

czytaj więcej>>>


PISMA OKÓLNE DO STOSOWANIA W GRUPIE TAURON

czytaj więcej>>>


WYKAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ BIUROWYCH STOSOWANYCH W POŁUDNIOWYM KONCERNIE WĘGLOWYM S.A.

czytaj więcej>>>


Nowe zgłoszenia związane m. in. z obsługą komputera stacjonarnego lub przenośnego, prośbą o pomoc w wymianie tonera, Active Directory, poczty elektronicznej, internetu i intranetu, sieci lokalnej, udostępniania systemów EPM oraz SWOZ można przekazywać do CUWIT za pośrednictwem:

- portalu samoobsługowego systemu IBM Maximo dostępnego pod adresem http://CUWITPortal.tpe.corp Instrukcja obsługi nowego portalu jest załącznikiem do wiadomości oraz jest dostępna na stronie głównej http://CUWITPortal.tpe.corp.
- dedykowanego adresu mailowego poprzez wysłanie wiadomości pocztowej na adres: cuwit@tauron-pe.pl. Wiadomości pocztowe przesyłane na osobiste adresy mailowe pracowników CUW IT nie będą obsługiwane.
- Numeru telefonu 801 505 555.

Zgłoszenia związane z usługami świadczonymi przez:

- firmę Asseco Poland SA w ramach systemu SAP ERP,
- Zakład Informatyki i Telekomunikacji KW S.A. w ramach systemów finansowo-księgowego FKX i STX, gospodarki materiałowej GMX, kadrowo-płacowego ISKP i RCP, Zamówień i Zapotrzebowań
będą obsługiwane według dotychczasowych procedur, przez ww. firmy.

Wykaz numerów telefonów oraz adresów poczty elektronicznej firm zewnętrznych świadczących usługi związane z systemami ERP, na które pracownicy PKW S.A. dokonują zgłoszeń, jest następujący:

- Asseco Poland SA:
Numer telefonu: +48 71 370 74 47
Numer faksu +48 71 370 74 48
Adres poczty elektronicznej: serwissap@asseco.pl
Adres strony internetowej: serwissap.assecobs.pl

- Zakład Informatyki i Telekomunikacji KW S.A.
Numer telefonu: +48 32 717 87 75
Numer telefonu kom. +48 668 114 979


Informuję, iż zgodnie z zapisami § 9 rozdział V "Regulaminu Komisji Etycznej Południowego Koncernu Węglowego S.A." wprowadzonego do stosowania Zarządzeniem nr 2/2013 Prezesa Zarządu - Dyrektora Naczelnego Południowego Koncernu Węglowego S.A. z dnia 09.01.2013 r.:

- w skład Komisji Etycznej wchodzą:
1) Piotr Lichota - Członek,
2) Marcin Nastawny - Członek,
3) Małgorzata Zajas - Członek.

- skrzynki oznaczone "Etyka" umiejscowione są:
1) ZG Sobieski rejon Piłsudski - Cechownia,
2) ZG Sobieski rejon Sobieski - nowa Cechownia,
3) ZG Janina - Cechownia.


Oświadczenie bez pełnomocnictwa (doc)>>>

Oświadczenie bez pełnomocnictwa (pdf)>>>

Oświadczenie z pełnomocnictwem (doc)>>>

Oświadczenie z pełnomocnictwem (pdf)>>>

Oświadczenie bez pełnomocnictwa - obowiązuje od 20.09.2013 (doc)>>>

Oświadczenie bez pełnomocnictwa - obowiązuje od 20.09.2013 (pdf)>>>

Oświadczenie z pełnomocnictwem - obowiązuje od 20.09.2013 (doc)>>>

Oświadczenie z pełnomocnictwem - obowiązuje od 20.09.2013 (pdf)>>>


Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny Południowego Koncernu Węglowego S.A.
działając na podstawie § 9 ust. 19 Regulaminu Udzielania Zamówień nie objętych ustawą Prawo zamówień publicznych w Południowym Koncernie Węglowym S.A. upoważnia:
Wiceprezesa Zarządu - Dyrektora ds. Ekonomiczno - Finansowych TERESĘ RAJCA - BISZTYGA
Wiceprezesa Zarządu - Dyrektora ds. Handlowych WOJCIECHA ROROT
Wiceprezesa Zarządu - Dyrektora ds. Technicznych JERZEGO WRÓBEL
do zatwierdzania protokołów z postępowania w trybie licytacji elektronicznej.


Zgodnie z Zasadami Współpracy w Obszarze Zarządczym Postępowania, Doradztwo Prawne oraz Regulacje Wewnętrzne, proszę o przygotowanie informacji do raportu za kolejny kwartał, zgodnie z dotychczasowym zestawieniem (dostępne w wersji elektronicznej na głównej stronie wewnętrznego serwisu Akty Prawne). Punkt I zestawienia Postępowania Sądowe winien być sporządzony w formie tabelki wg załączonego wzoru. Informację należy przekazać w formie papierowej do Wydziału Organizacyjno - Prawnego oraz w formie elektronicznej na adres: aktyprawne@pkwsa.pl, a w przypadku jej braku o pisemne potwierdzenie tego faktu.

pismo TAURON Polska Energia S.A. >>>


tabela - postępowania >>>


tabela - wykaz osób świadczących usługi prawne >>>Wydział Zamówień Publicznych (EEZP) informuje,
o zmianie wysokości tzw. "progów ustawowych" w zakresie wartości zamówień publicznych
oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania wartości
zamówień publicznych z nowych złotych polskich na euro.:

Od dnia 1 stycznia 2014 roku tzw. "progi ustawowe" dla zamówień publicznych sektorowych wynosić będą:
- Dostawy i Usługi: 414 000 euro, tj. 1 749 109 zł,
- Roboty budowlane: 5 186 000 euro, tj. 21 910 331 zł,
natomiast średni kurs złotego w stosunku do euro, stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień
publicznych wynosić będzie: 4,2249 zł/euro.


Wydział Zamówień Publicznych (EEZP) informuje,
że od dnia 01.04.2011 roku obowiązują nowe regulaminy w zakresie zamówień publicznych:

"Regulamin zamówień publicznych Południowego Koncernu Węglowego S.A."
- Zarządzenie Nr 14/2011 Prezesa Zarządu - Dyrektora Naczelnego
Południowego Koncernu Węglowego S.A. z dnia 25.03.2011 roku;

"Regulamin prac komisji przetargowej ds. zamówień publicznych Południowego Koncernu
Węglowego S.A." - Zarządzenie Nr 15/2011 Prezesa Zarządu - Dyrektora Naczelnego
Południowego Koncernu Węglowego S.A. z dnia 25.03.2011 roku.


Wydział Zaopatrzenia (EEZ) informuje, iż zgodnie z zawartymi umowami na dostawy materiałów
dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. obowiązują terminy realizacji dostaw przedstawione
w poniższym zestawieniu

czytaj więcej>>>


Wydział Controllingu Operacyjnego informuje, że zgodnie z przyjętymi przez Zarząd TAURON "Założeniami
do planowania w Grupie TAURON na lata 2013 - 2022", przekazanymi pismem ZFC/IK/900/2012
z dnia 12.11.2012 r. inflacja jaką należy przyjąć do planów na rok 2013 wynosi 2,70%.

Na lata 2014-2022 wynosi 2,50% dla każdego roku.


"SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ GRUPY TAURON POŁUDNIOWY KONCERN WĘGLOWY S.A."

czytaj więcej>>>


NOWY CENNIK WYBRANYCH MATERIAŁÓW STOSOWANYCH W POŁUDNIOWYM KONCERNIE WĘGLOWYM S.A. W JAWORZNIE

czytaj więcej>>>


INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA DLA KORZYSTAJĄCYCH Z SYSTEMU AUKCJI ELEKTRONICZNEJ DLA LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ / PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PRZY OPRACOWYWANIU WYMAGAŃ OFERTOWYCH

czytaj więcej>>>


NOWE OFERTY PRACY W POŁUDNIOWYM KONCERNIE WĘGLOWYM S.A. DOSTĘPNE SĄ W ZAKŁADCE "STRATEGIA PERSONALNA".

czytaj więcej>>>


KLASYFIKACJA INFORMACJI W POŁUDNIOWYM KONCERNIE WĘGLOWYM S.A.

czytaj więcej>>>


ZASAD WSPÓŁPRACY W OBSZARZE ZARZĄDCZYM NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO GRUPY TAURON

czytaj więcej>>>


ZASADY WSPÓŁPRACY W OBSZARZE ZARZĄDCZYM KOMUNIKACJI ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ W GRUPIE TAURON

czytaj więcej>>>


RYZYKO KORPORACYJNE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAURON

czytaj więcej>>>


OPINIOWANIE PROJEKTÓW AKTÓW NORMATYWNYCH

W zakładce będą zamieszczane dokumenty (akty normatywne) w wersji elektronicznej, które podlegają opiniowaniu.

czytaj więcej>>>KSIĄŻKA KONTROLI PRZEDSIĘBIORCY


K R S


N I P


REGON


SZKOLENIA


KLASYFIKACJA INFORMACJI


ZASAD WSPÓŁPRACY W OBSZARZE ZARZĄDCZYM NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO GRUPY TAURON


ZASADY WSPÓŁPRACY W OBSZARZE ZARZĄDCZYM KOMUNIKACJI ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ W GRUPIE TAURON


RYZYKO KORPORACYJNE GRUPY TAURON


Darmowa przeglądarka plików "PDF"
/do pobrania/

Adobe Acrobat Reader 8.0 PL


Darmowa przeglądarka plików "PDF"
/do pobrania/

Adobe Acrobat Reader 9.0 PL


ZGŁASZANIE UWAG
/e-mail/

Tel. / 5602 / 5039 / 5689 /
       Wszelkie uwagi oraz propozycje zmian należy zgłaszać do Wydziału Organizacyjno-Prawnego Południowego Koncernu Węglowego S.A. pod numerem tel. / 5602 / 5039 / 5689 /lub drogą elektroniczną: